Jdi na obsah Jdi na menu
 

Výroční zpráva o činnosti pastorační a ekonomické rady

Od počátku roku 2012 začala fungovat naše nová pastorační a ekonomická rada.

Je na místě ohlédnout se za tímto uplynulým rokem práce obou zmíněných rad.

V pastorační radě jsou členové ex offo (farář, kaplan, oba jáhni), členové jmenovaní farářem (ředitelka charity Daniela Laloučková, administrátor farních stránek Dr. Václav Klimeš, Vlasta Hofbauerová, Mgr. Jan Matuška) a členové volení ve dvou kolech farníky (Josef Matějovský, kostelník, Karel Kroupa za Domašín, Mgr. Miroslava Ptáčková, Marie Šandová za Kondrac).

Členové ekonomické rady jsou jmenováni farářem.

Co se podařilo nejprve radě ekonomické.

Za pomoci ekonomické rady bylo rozhodnuto o vymalování farního kostela, byly pořízeny nové červené koberce v celém presbytáři a v uličce mezi lavicemi.

Ekonomická rada měla několik jednání stran výběru firmy, nákupu a instalace nových akumulačních kamen do farního kostela, která nám již začala první sezónu sloužit.

V současné době ekonomická rada jedná o využití farního pozemku na místě bývalého hřbitova.

V budoucnosti čekají ekonomickou radu jednání v souvislosti s majetkovým narovnáním mezi státem a církví.

Na prvním jednání pastorační rady (PR) byl zvolen místopředseda pastorační rady Dr. Václav Klimeš a zapisovatel jáhen Dr. David Seifert.

Z každého zasedání pastorační rady je vyhotoven zápis. Zapsány jsou všechny body jednání s konstatováním toho, co již bylo dokončeno či toho, co bylo odloženo a potřebuje delší čas k realizaci.

Hned zpočátku se práce pastorační rady dobře rozjela. První schůzka PR proběhla hned v měsíci lednu. Podařilo se připravit a realizovat službu lektorů pro nedělní mše sv. s dětmi.

Diskutovalo se o mládeži v naší farnosti, ze strany pana kaplana proběhlo několik cyklů katechezí věnovaných právě mládeži, manželům, seniorům a ostatním farníkům.

Domluvil se a realizoval dětský a ministrantský den pro celý vikariát v Palčicích.

Na pomoc misiím vznikly z iniciativy Mgr. Miroslavy Ptáčkové misijní jarmarky, misijní štrůdlování a misijní bazary, které se pravidelně v roce s úspěchem opakují.

Po několika zasedáních přípravy vznikl pastorační plán farnosti s cílem oslovit všechny cílové skupiny farníků i potenciálních nových věřících.

Na březnovém zasedání PR byla schválena oprava kněžského hrobu v Domašíně. Kněžský hrob byl nejprve staticky zabezpečen a několik měsíců na to celkově zrenovován.

Domluveno bylo odhlučňovací zabezpečení zpovědnic ve farním kostele.

Úspěšně také dopadl návrh nové uklízecí čety, která je tvořena převážně tvořena mladšími farníky a doplňuje tak úklidové čety převážně z řad farníků starších.

Domluvena byla oslava 20. výročí farní charity, která proběhla v květnu s velkým ohlasem a za účastí ředitelů spřátelených charit na farní zahradě a byla úspěšně završena účinkováním brněnského pěveckého sboru.

Jednalo se i o již druhé Noci kostelů, která skutečně proběhla dokonce ve třech našich kostelích současně.

Bylo rozhodnuto o zateplení stěny sběrny šatstva v besídce.

Následovalo jednání PR v měsíci květnu.

Byl stanoven termín 1. sv. přijímání dětí a domluvena slavnost Božího těla.

Úklidová četa mladších farníků se rozrostla na tři společenství.

Pro nízký zájem byly zrušeny pravidelné katecheze, které pořádal pan kaplan, oproti tomu byl konstatován trochu větší zájem o hodiny náboženství, které pan kaplan rovněž vedl.

Pod vedením pana kaplana se také začaly pořádat ministrantské schůzky.

Ze strany faráře vznikla iniciativa Rozhovorů s farářem každé pondělí od 17:00, kde je možnost osobního rozhovoru po ústní, telefonické či e-mailové domluvě.

Zavedeny byly pravidelné biblické hodiny.  

Červnové jednání PR bylo ve znamení dobrých zpráv.

Byla dokončena oprava kněžského hrobu v Domašíně, odhlučnění zpovědnic ve farním kostele, zateplení farní besídky, pod vedením pana kaplana začaly fungovat ministrantské schůzky a byl schválen Pastorační plán farnosti.

V záříovém zasedání PS padl posléze zrealizovaný návrh odstranit v jedné zpovědnici ve farním kostele mřížku, aby si penitenti mohli vybrat z více prostředí pro slavení svátosti smíření.

Vznikla farní inzerce na nástěnce ve farním kostele.

Byli osloveni animátoři pro práci s dětmi během zavedených pátečních odpolední pro děti.

Poslední zasedání PR v loňském roce proběhlo v měsíci říjnu.

Domluvila se oprava domašínského umíráčku, padl návrh na smýcení některých jehličňanů v okolí farního kostela, který dosud čeká na schválenou realizaci.

Bylo rozhodnuto o výměně již rozpadlého okna v pravé části presbytáře. Okno bylo v brzké době zhotoveno a osazeno. Nyní je v jednání realizace vitráže do tohoto okna, kterou by měli financovat dárci z řad farníků.

K misijním aktivitám pod vedením Mgr. Miroslavy Ptáčkové se úspěšně přidala také Papežská misijní díla dětí.

Bleskově byla uspořádána materiální pomoc pro bezdomovce.

Byla domluvena organizace mikulášské besídky pro děti, které se kromě pana kaplana ochotně ujali oslovení farníci.

Byla vybrána firma pro zhotovení nových sedáků v domašínském kostele.

Toto je tedy pouze stručný nástin činnosti pastorační a ekonomické rady.

Nebyly zde uvedeny z důvodů přehlednosti zcela všechny body všech jednání, za což se jejím iniciátorům omlouvám. Určitý obrázek ale jistě toto shrnutí přináší.

Dovolte, abych svým jménem předsedy pastorační i ekonomické rady poděkoval všem jejím členům a popřál jim hojnost Božího požehnání a sil do další spolupráce.

P. Jaroslav