Jdi na obsah Jdi na menu
 

Loňský dopis o nápadu rekonstrukce farní besídky

Vážený pane faráři, pastorační a ekonomická rado,

v souvislosti s nedávno vytvořeným Pastoračním plánem farnosti a se zkušenostmi z půlročního fungování dětských pátečních odpolední se na Vás obracíme s návrhem vytvoření odpovídajícího zázemí pro realizaci a rozvoj pastoračních aktivit farnosti. Jedná se o více etapový investiční projekt rekonstrukce a vybavení farní besídky a využití části farní zahrady.

Podle našeho názoru je současný stav farní besídky pro většinu aktivit (hlavně dětských), které ve farnosti probíhají, zcela nevyhovující, především v zimních měsících. Hlavním problémem je absence centrálního vytápění. Výsledkem je vytopená jedna hlavní místnost, kde od pasu dolů přítomní mrznou a od pasu nahoru se potí. Odpovídajícím způsobem není možné vytopit ani kuchyň a menší místnost vzadu. Na nízké úrovni je i hygiena prostředí, zejména v malé místnosti, kde je zvýšená vlhkost, výskyt plísní a hlodavců, snížená možnost větrání a v současné době již i nefunkční osvětlení. Provozovat aktivity s malými dětmi (povětšinou na zemi) v jakékoliv části Besídky je nemožné, jelikož podlahy nejsou odizolovány.

Řešení v podobě využívání farního sálu není plně vyhovující. Místnost je jednak malá, jednak aktivity komplikuje nutnost stěhování těžkých stolů (často za situace, že polovina přítomných realizátorů programu jsou těhotné ženy :-)). Přítomnost mladších dětí je v podstatě konstantním ohrožením vybavení místnosti a zároveň zde není prostor pro doplnění dalšího zařízení pro rozvoj aktivit s dětmi.

Stejně tak řešení v podobě pronajímání jiných místností v blízkém okolí se nám nezdá šťastné. Podle nás je důležité učit děti a mládež využívat a navštěvovat prostor kostela, farní besídky a budovu fary, aby to pro ně bylo přirozené. Jsou tu i ekonomické důvody. Museli bychom se zavázat k pravidelné platbě. Osobně si myslíme, že je lepší tyto prostředky využít ke zvelebení vlastního majetku.

Dále se domníváme, že stávající prostředí (besídka i farní sál) není příliš atraktivní zejména pro mládež, které je v našem městě ze všech stran nabízena celá řada jiných aktivit v lépe vybavených zařízeních. Právě pastorace starší školní a dospívající mládeže je v naší farnosti záležitost bolestná (absence funkčního společenství mládeže). Jejímu řešení je proto potřeba věnovat pozornost a úsilí ve všech směrech (jak duchovním, tak materiálním).

Obrovský potenciál možného využití pro další aktivity dětí a mládeže vidíme nejen v Besídce, ale i na farní zahradě.

Z výše uvedených důvodů bychom realizací projektu chtěli dosáhnout v horizontu několika let zvýšení úrovně technického a estetického stavu budovy Besídky. Konkrétním výstupem bude multifunkčně řešený prostor s vyhovujícími hygienickými parametry (centrální vytápění, nové podlahy, osvětlení, atd.). Vybavení prostoru bude zohledňovat potřeby skupin, které jej budou pravidelně využívat. Celkové estetické pojetí zdůrazní duchovní rozměr jeho poslání. Část farní zahrady navrhujeme využít pro vybudování dětského hřiště s biblickou tematikou (herní prvky – např. houpačka, skluzavka, prolézačka ve tvaru Noemovy archy doplněné informační tabulí, kde bude tento příběh popsán, tak aby mohl oslovit nejen věřící a sloužil jako vysvětlovací prostředek pro děti, ale také pro nevěřící, kteří budou do tohoto prostoru přicházet na různé akce, pískové hřiště na petanque pro mládež apod.).

Navrhujeme proto následující kroky (většina z nich představuje jednotlivé etapy projektu, některé se pochopitelně budou překrývat):

 1. Představení záměru farnosti (prostřednictvím farního časopisu, ohlášky při mších sv., na webových stránkách farnosti,…)
 2. Společná modlitba farnosti za tento úmysl (přímluvná modlitba při mších sv., oslovení jednotlivých skupin ve farnosti - modlitby matek, modlitby otců, manželská společenství, společenství seniorů, florbalová skupina otců, mládež, případně vytvoření modlitebních kartiček rozdávaných jednotlivcům)
 3. Ustanovení pracovní skupiny projektu (vikář farnosti a širší skupina laiků s příslušnými odbornými kompetencemi)
 4. Analýza potřeb jednotlivých skupin farnosti ve vztahu k projektu (dotazníky, rozhovory, diskuse ve společenstvích, atd.)
 5. Analýza technického stavu prostoru farní besídky a přilehlých prostorů vikariátním technikem, případně přizvaným projektantem
 6. Navržení možných technických řešení a základní propočet finančních nákladů rekonstrukce a následných provozních nákladů
 7. Oslovení studentů a pedagogů se specializací zejména na interiérový design, zahradní architekturu  (nabídka možnosti návrhu řešení multifunkčního prostoru podle požadavků farnosti v rámci svých závěrečných maturitních, bakalářských a diplomových prací)
 8. Hledání zdrojů financování (dotace, nadace, sbírky, případná spoluúčast farníků a jednotlivých skupin využívající zrekonstruované prostory, sponzorské dary…)
 9. Dobrovolnická práce farníků (jedna ze základních aktivit projektu, zapojení co největšího počtu farníků do společné práce)
 10. Odborné realizační práce (jejich rozsah bude závislý na aktuální výši finančních prostředků)
 11. Průběžná kontrola

Předpokládáme, že nově zrekonstruované prostory budou využívány k:

 • setkávání maminek s nejmenšími dětmi,
 • k fungování společenství mládeže,
 • aktivitám dětských pátečních odpolední,
 • setkávání seniorů,
 • zkouškám hudebních schol,
 • setkávání manželských společenství,
 • pořádání duchovních obnov,
 • výuce náboženství (zejména zážitkových katechezí),
 • přípravám na svátosti,
 • setkávání modlitebních skupin,
 • k aktivitám farní charity,
 • pořádání kulturních a vzdělávacích programů,
 • evangelizačním programům,
 • společenským a jiným příležitostným akcím (oslavy, farní den, připomínky poslední večeře Páně ve společenstvích atd.).

Přínos celé akce vidíme hned v několika rovinách. Napomůže kvalitní realizaci většiny aktivit pastoračního plánu farnosti a k oživení společného prožívání víry v rámci farního společenství. Věříme, že vyšší úroveň hmotného prostředí přispěje i k většímu zájmu o duchovní a jiné programy, zejména u dětí a mládeže farnosti. Jejich počet ve farnosti, Bohu díky, narůstá, a tak otázku kvalitní pastorace této cílové skupiny považujeme za velmi důležitou.

Podaří-li se zapojení co největšího počtu laiků jak do příprav a realizace projektu, tak do společné modlitby, může být celá akce jedním z konkrétních způsobů, jak jako farní rodina prožívat ustanovený Rok víry.

V neposlední řadě věříme, že zkvalitnění stávajících prostor napomůže ke zkvalitnění nabídky programů směrem k sekulárnímu okolí a tím prospěje evangelizačním snahám. Zde znovu připomínáme, že v rámci města je poměrně široká nabídka volnočasových, kulturních, ale i různých duchovních aktivit. Naše farnost je podle nás trochu pozadu a je zapotřebí najít k nevěřícím cestu a pozvat je „do našeho“ prostoru. A je zapotřebí počítat i s určitými marketingovými zákonitostmi, tedy že „prodává obal“. Víme, že to samozřejmě v případě víry není to hlavní kritérium, ale snad nám umožní zaujmout větší množství lidí.

Děkujeme,

za organizátory dětských pátečních odpolední

Michal Rybníček
Kateřina Rybníčková
Michal Grúz
Jana Dufalová
Eva Karmazínová
Tomáš Kroupa
Gabriela Kroupová
Veronika Rybníčková
Zuzana Mlezivová
Anna Marie Szilágy
Jan Matějovský