Jdi na obsah Jdi na menu
 

Pomůcka ke zpytování svědomí

Tento text ve formátu DOC

Zpovědní zrcadlo

Pán Ježíš říká: „Milovat budeš Pána Boha svého z celého srdce!“

 1. Mám své srdce zaměřené na Boha a miluji ho nade všechno jako syn miluje otce? Dodržuji věrně jeho příkazy anebo jsem v zajetí dočasných věcí? Mám vždy správný úmysl při práci?
 2. Mám pevnou víru v Boha, který k nám promluvil ve svém Synu? Jsem plně oddán církevní nauce? Starám se o své náboženské formování nasloucháním Božího slova, účastí na kázání? Vyhýbám se všemu, co by mohlo škodit mé víře? Vyznávám víru v Boha a v církev směle a beze strachu? Žiji jako křesťan ve svém soukromém i veřejném životě?
 3. Modlívám se pravidelně (např. ráno a večer)? Byla moje modlitba opravdovým rozhovorem s Bohem, anebo jen prázdným vnějším zvykem? Uměl jsem obětovat Bohu své práce, radosti i žalosti? Přicházel jsem k Bohu s důvěrou ve všech pokušeních života?
 4. Mám v úctě a lásce Boží jméno, anebo jsem urazil Pána Boha klením, falešnou přísahou či tím, že jsem bral Boží jméno nadarmo? Byl jsem uctivý vůči Božím přátelům, Panně Marii a svatým?
 5. Světil jsem neděli a církevní svátky tím, že jsem se zúčastnil na liturgických shromážděních - především na mši sv. - aktivně, pozorně a zbožně? Dodržel jsem příkaz o roční zpovědi a velikonočním přijímání?
 6. Mám snad jiné „bohy“ či věci, kterým důvěřuji víc než svému jedinému Bohu a víc mne zajímají než on sám? Jaký je můj vztah k penězům, k majetku, pověrám, magii, spiritismu atd.?

Pán Ježíš říká: „Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás!“

 1. Miluji svého bližního opravdově anebo využívám svých bratří a sester tím, že skrze ně chci dosáhnout svých vlastních zájmů? Dělám pro své bližní to, co sám od nich vyžaduji? Nemám na lidi dvojí měřítko - u jedněch vše omlouvám, druhé za všechno viním? Nepohoršuji lidi kolem sebe svými skutky či slovy?
 2. Přičiňuji se ve své vlastní rodině trpělivostí a opravdovou láskou o dobro pro všechny a dělám radost všem bez rozdílu?
  1. Pro děti: Poslouchám své rodiče? Mám je v úctě a mám je rád? Pomáhám jim v duchovních i hmotných záležitostech?
  2. Pro dospělé: Starám se o křesťanskou výchovu svých dětí? Dávám jim dobrý příklad? Umím si udržet autoritu pro jejich dobro?
  3. Pro manžele: Byl jsem vždy věrný jak v citech, tak i ve svém počínání? Nebyly chvíle, kdy jsem způsobil nespokojenost či hádku?
 3. Umím rozdávat ze svého těm, kteří jsou chudší než já? Pokud to na mně závisí: chráním utlačované a pomáhám ponižovaným? Anebo přistupuji k lidem chladně a tvrdě, hlavně k těm, které pokládám za „nižší“ než jsem já, k chudým, slabým, starým a opuštěným?
 4. Jsem si vědom poslání, které jsem dostal při křtu a biřmování? Spolupracuji na apoštolátě, zúčastňuji se charitativních akcí církve? Mám živý zájem o život a práci farnosti? Spolupracuji aktivně v kostele; pomáhám, aby naše liturgie byla společnou akcí všech? Přispívám na potřeby farnosti, celé církve i na veřejné dobré účely? Modlím se za celou farnost, za církev, za spásu dnešního světa? Hájím jednotu ve farnosti a v celé církvi, vytvářím klid a spravedlnost mezi všemi lidmi, s kterými se stýkám?
 5. Záleží mi na rozvoji a prospěchu lidské společnosti, ve které žiji, anebo žiji sám pro sebe, pro své osobní a rodinné zájmy? Zúčastňuji se, pokud mohu, na všech akcích, které podporují spravedlnost, veřejnou mravnost, svornost a skutky milosrdenství k lidem? Plním občanské povinnosti? Platím povinné daně?
 6. Jsem ve svém povolání či zaměstnání spravedlivý, pracovitý a čestný? Usiluji svou službou přispívat k dobru společnosti? Jsem spravedlivý ke svým podřízeným? Dodržel jsem své sliby a to, na čem jsem se dohodl s ostatními?
 7. Poslouchal jsem zákonnou autoritu a projevoval jsem těmto lidem úctu za jejich práci pro veřejnost?
 8. Pokud mám nějakou veřejnou funkci či vykonávám nějakou moc - používám to k svému vlastnímu obohacování anebo jednám v duchu křesťanské služby pro dobro jiných?
 9. Jednal jsem vždy a ve všem podle pravdy, byl jsem k druhým pravdivý, pravdomluvný, čestný a přímý? Anebo jsem jiným způsobil zlo podvodem, osočováním, pomluvou, opovážlivým posuzováním či porušováním svěřeného tajemství? Mohli se jiní na mne spolehnout?
 10. Nenarušil jsem život, zdraví, dobrou pověst a čest bližního? Neudělal jsem lidem, zaměstnavateli či celé veřejnosti záměrně nějakou škodu? Setrvával jsem k hněvu vůči jiným? Vzdaloval jsem se od svých bližních hádkou, nepřátelstvím, urážkami či hněvem? Zanedbal jsem vědomě - pro své sobectví - pomoc potřebnému člověku?
 11. Kradl jsem? Toužil jsem nespravedlivě po majetku svých bližních? Poškodil jsem majetek bližního? Vrátil jsem cizí věc a napravil jsem škodu, kterou jsem druhým způsobil?
 12. Byl jsem ochotný z lásky ke Kristu a jako křesťan odpustit bližním, pokud mne urazili, ponížili, pomluvili? Anebo jsem v sobě choval nenávist k některým lidem a toužil po pomstě?

Pán Ježíš říká: „Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš otec!“

 1. Jaká je základní snaha mého života? Oživuji v sobě naději na věčný život? Posiloval jsem svůj duchovní život modlitbou, čtením Písma, meditací, přijímáním svátostí a sebeovládáním? Krotil jsem své špatné náklonnosti a vášně? Přemáhal jsem závist? Ovládal jsem se v jídle a pití? Byl jsem pyšný? Vyvyšoval jsem se před Bohem nad ostatními? Pohrdal jsem jimi a myslel jsem si, že jsem lepší? Vnucoval jsem jiným svou vlastní vůli a nedbal jsem na jejich svobodu a práva?
 2. Jak jsem využíval času, své síly a darů, které jsem dostal od Boha jako „talenty“ Kristovy radostné zvěsti? Využívám svých schopností (Božích darů) k službě druhým a tím i k vlastnímu zdokonalení? Nebyl jsem nedbalý a líný?
 3. Trpělivě jsem snášel bolesti a protivenství života? Jak jsem se prakticky ovládal, abych „na svém těle doplňoval to, co ještě chybí Kristovu utrpení“? Dodržel jsem příkaz postu a zdrženlivosti v jídle?
 4. Zachoval jsem v čistotě své tělo? Uvědomoval jsem si, že je chrámem Ducha svatého a určené ke vzkříšení a Boží slávě? Ovládal jsem své smysly a vyhýbal jsem se nevhodným myšlenkám, žádostem, nemravným řečem a skutkům? Četl jsem s oblibou něco nemravného, hovořil jsem o tom? Díval jsem se na to, co je v rozporu s křesťanskou i lidskou důstojností? Dodržoval jsem morální zákon v manželství?
 5. Jednal jsem proti vlastnímu svědomí ze strachu nebo z přetvářky před druhými?
 6. Pokoušel jsem se svůj život sladit s opravdovou svobodou Božích dětí? Žil jsem iniciativně a v inspiraci Ducha svatého? Nejsem otrokem nějakých zvykových vášní?

Pane Ježíši, Synu Boha živého, buď milostiv mně hříšnému!